Home » ICAM2016 » Committees

Committees

This conference is organized by Gou-Jen Wang. Sciforum is not responsible for the content posted on this website.

General Chair

Professor Fuh-Sheng Shieu (President of NCHU, Taiwan)

Program Chairs

Professor Gou-Jen Wang (Dean of College of Engineering, NCHU, Taiwan)

Professor Hong-Tsu Young (Chairman of SME Taipei, NTU, Taiwan)

Steering Committee Members

Zone-Ching Lin (NTUST, Taiwan)

Sen-Yung Lee (NCKU, Taiwan)

You-Min Huang (NTUST, Taiwan)

Technical Committee Chairs

Chien-Sheng Liu (CCU, Taiwan)

Jhy-Cherng Tsai (NCHU, Taiwan)

Hsi-Fu Shih (NCHU, Taiwan)

Shean-Juinn Chiou (NCHU, Taiwan)

Ming-Chyuan Lu (NCHU, Taiwan)

Kuang-Jau Fann (NCHU, Taiwan)

Chien-Hung Liu (NCHU, Taiwan)

Ching-Hung Lee (NCHU, Taiwan)

Jau-Liang Chen (NCHU, Taiwan)

Chia-Che Wu (NCHU, Taiwan)

Ming-Tsang Lee (NCHU, Taiwan)

Yum-Ji Chan (NCHU, Taiwan)

Tian-Yau Wu (NCHU, Taiwan)

International Advisory Committee

Amy Trappey(Nat. Tsing Hua Univ., Taiwan)

Hong Hocheng(Nat. Tsing Hua U. (Taiwan)

Kuniaki Dohda(Nagoya Inst. of Tech., Japan)

Isoharu Nishiguchi(Kanagawa Inst. of Tech., Japan)

Makoto Tanabe(Kanagawa Institute of Tech., Japan)

Harumichi Takahashi(Nakaoka Univ., Japan)

Yoshitaka Ezawa(Toyo Univ., Japan)

Shigeru Nagasawa(Nakaoka Univ. of Tech., Japan)

Yasushi Fukuzawa(Nakaoka Univ. of Tech., Japan)

Yong-Taek Im (KAIST, Korea)

Hoon Huh(KAIST, Korea)

Frank W. Travis(Univ. of Strathclyde, Scottland, UK)

Fritz Klocke(RWTH Aachen, Germany)

Ling Lee(Univ. of Manchester, UK)

Tien-Fu Lu(Univ. of Adelaide, Australia)

David Lee Butler(Nanyang Technological Univ., Singapore)

Alex Fang(Texas A&M Univ., USA)

Shinho Kuriyama(Saitama Inst of Tech, Japan)

Kuang-Chao Fan(Nat. Taiwan Univ., Taiwan)

Lih-Sheng (Tom) Turng(Univ. of Wisconsin-Madison, USA)

Committee member

Bernard C Jiang (Yuan Ze University, Taiwan)

Bor-Jeng Lin (National Formosa University, Taiwan)

Chang A. Chen (National Chung Cheng University, Taiwan)

Chao-Chang Arthur Chen (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Chao-Ching Ho (National Taipei University of Technology, Taiwan)

Cheng-Shun Chen (National Taipei University of Technology, Taiwan)

Chih-Hsing Chu (National Tsing Hua University, Taiwan)

Chih-Hsiung Shen (National Changhua University of Education, Taiwan)

Chin-Horng ​Yau (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, Taiwan)

Dau-Chung Wang (National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan)

De-Shin Liu (National Chung Cheng University, Taiwan)

Dian-Fang Lin (ADL Engineeering Inc., Taiwan)

Dongliang Sheu (National Tsing Hua University, Taiwan)

Eileen Chih-Ying Yang (National Chung Cheng University, Taiwan)

Fang-Jung Shiou (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Fan-Tien Cheng (National Chen Kung University, Taiwan)

Guo-En Chang (National Chung Cheng University, Taiwan)

Guo-Hua Feng (National Chung Cheng University, Taiwan)

Hong-Tzong Yau (National Chung Cheng University, Taiwan)

Hung-Yin Tsai (National Tsing Hua University, Taiwan)

Hwa-Hsing Tang (National Taipei University of Technology, Taiwan)

I-Kon Lee (National Chung-Shan Institute of Science & Technology, Taiwan)

J. W. John Cheng (National Chung Cheng University, Taiwan)

Jeng-Ywan Jeng (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Jenq-Shyong Chen (National Chung Hsing University, Taiwan)

Jen-Yu Gai (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Jia-Cheng Ciao (National Chung-Shan Institute of Science & Technology, Taiwan)

Jiann-Huah Chiou (National Taipei University of Technology, Taiwan)

Jing-chung Shen (National Formosa University, Taiwan)

Junz Wang (National Chen Kung University, Taiwan)

Kao-Shing Hwang (National Chung Cheng University, Taiwan)

Kuang-Chao Fan (National Taiwan University, Taiwan)

Kuang-Chyi Lee (National Formosa University, Taiwan)

Liang-Chia Chen (National Taiwan University, Taiwan)

Liang-Kuang Chen (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Meng-Shiun Tsai (National Chung Cheng University, Taiwan)

Ming-Yi Tsai (Chang Gung University, Taiwan)

Pai-Chen Lin (National Chung Cheng University, Taiwan)

Pei-Ju Chiang (National Chung Cheng University, Taiwan)

Rong-feng Tsai (National Formosa University, Taiwan)

Sheng-Jye Hwang (National Chen Kung University, Taiwan)

Shih-Chieh Lin (National Tsing Hua University, Taiwan)

Shih-Shin Chen (National Formosa University, Taiwan)

Shuo-Jen LEE (Yuan Ze University, Taiwan)

Shyh-Chour Huang (National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan)

Tai-Shen Huang (Chaoyang University of Technology, Taiwan)

Ting-Chiang Tsai (National Taipei University of Technology, Taiwan)

Tsai-Chi R Kuo (Minghsin University of Science and Technology, Taiwan)

Tzyy-Chyang Lu  (National Chung Cheng University, Taiwan)

Wen-Lung LI (National Taipei University of Technology, Taiwan)

Wen-Tnug Chien (National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan)

Wen-Yuh Jywe (National Formosa University, Taiwan)

Woei-Shyan Lee (National Chen Kung University, Taiwan)

Wun-Yao Chen (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.)

Yau-Ren Shiau (Feng Chia University, Taiwan)

Yeau-Ren Jeng (National Chung Cheng University, Taiwan)

Yeong-Maw Hwang (National Sun Yat-sen University, Taiwan)

Yi-Chi Wan (Feng Chia University, Taiwan)

Yih-Lin Cheng (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Yon-Chun Chou (National Taiwan University, Taiwan)

Yong-Song Chen (National Chung Cheng University, Taiwan)

Yung-Chou Kao (National Chung Cheng University, Taiwan)

Yung-Kang Shen (Taipei Medical University, Taiwan)

Yu-Yung Shan (National Chiao Tung University, Taiwan)

Zuu-Chang Hong (Tamkang University, Taiwan)

Sponsors