Due to scheduled website updates, sciforum.net will be temporarily unavailable on Tuesday 27 March from 10 morning CET onwards for approximately 2-3 hours.
 

Dr. Youhua Tang

NOAA
 

Publications

by Chaopeng Hong, Qiang Zhang, Youhua Tang, Daniel Tong, Kebin He, Yang Zhang
doi: 10.5194/gmd-2016-261, published: 7 December 2016
by Xuemei Wang, Youhua Tang, Gregory Carmichael
doi: 10.1142/s0217984905010347, published: 20 December 2005
by Youhua Tang, Tianfeng Chai, Li Pan, Pius Lee, Daniel Tong, Hyun-Cheol Kim, Weiwei Chen
doi: 10.1080/10962247.2015.1062439, published: 19 June 2015
by Li Pan, Jung-Hun Woo, Gregory R. Carmichael, Youhua Tang, Hans R. Friedli, Lawrence F. Radke
doi: 10.1029/2005jd006381, published: 1 January 2006
by Tianfeng Chai, Gregory R. Carmichael, Adrian Sandu, Youhua Tang, Dacian N. Daescu
doi: 10.1029/2005jd005883, published: 1 January 2006
by Fang Huang Tu, Donald C. Thornton, Alan R. Bandy, Mi‐Sug Kim, Gregory Carmichael, Youhua Tang, Lee Thornhill, Glenn Sachse
doi: 10.1029/2002jd003227, published: 1 January 2003
by Gregory R. Carmichael, Bhupesh Adhikary, Sarika Kulkarni, Alessio D’Allura, Youhua Tang, David Streets, Qiang zhang, Tami C. Bond, Veerabhadran Ramanathan, Aditsuda Jamroensan, Pallavi Marrapu
doi: 10.1021/es8036803, published: 1 August 2009
by Amir Hakami, John H. Seinfeld, Tianfeng Chai, Youhua Tang, Gregory R. Carmichael, Adrian Sandu
doi: 10.1021/es052135g, published: 1 June 2006
by Gregory R. Carmichael, Adrian Sandu, Tianfeng Chai, Dacian N. Daescu, Emil M. Constantinescu, Youhua Tang
doi: 10.1016/j.jcp.2007.02.024, published: 1 March 2008
by Casey D. Bray, William Battye, Viney P. Aneja, Daniel Tong, Pius Lee, Youhua Tang, John B. Nowak
doi: 10.1016/j.atmosenv.2017.05.032, published: 1 August 2017
by Li Pan, Gregory R. Carmichael, Bhupesh Adhikary, Youhua Tang, David Streets, Jung-Hun Woo, Hans R. Friedli, Lawrence F. Radke
doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.10.045, published: 1 February 2008
by Ryan Sullivan, Sergio A. Guazzotti, David A. Sodeman, Youhua Tang, Gregory R. Carmichael, Kim Prather
doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.05.047, published: 1 November 2007
by Li Pan, Tianfeng Chai, Gregory R. Carmichael, Youhua Tang, David Streets, Jung-Hun Woo, Hans R. Friedli, Lawrence F. Radke
doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.11.048, published: 1 April 2007
by Xuemei Wang, Gregory Carmichael, Deliang Chen, Youhua Tang, Tijian Wang
doi: 10.1016/j.atmosenv.2005.04.035, published: 1 September 2005
by Shuangcheng Li, Desuo Yin, Faqiang Wu, Shiquan Wang, Qiming Deng, Youhua Tang, Huaqiang Zhou, Ping Li
doi: 10.1007/s10681-006-9261-x, published: 10 November 2006
by Gregory R. Carmichael, Adrian Sandu, Tianfeng Chai, Dacian N. Daescu, Emil M. Constantinescu, Youhua Tang
doi: 10.1007/978-1-4020-8453-9_53, published: 24 March 2018
by Jung-Hun Woo, David G. Streets, Gregory R. Carmichael, James Dorwart, Narisara Thongboonchoo, Sarath Guttikunda, Youhua Tang
doi: 10.1007/0-306-47813-7_60, published: 24 March 2018