Due to scheduled website updates, sciforum.net will be temporarily unavailable on Tuesday 27 March from 10 morning CET onwards for approximately 2-3 hours.
 

Mr. Zhaohuan Liu

Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China
 

Publications

by Zhibin Ji, Zhaohuan Liu, Xiushuang Pi, Cunxian Chen, Chunlan Zhang, Guizhi Wang, Jianmin Wang
doi: 10.1371/journal.pone.0072686, published: 30 August 2013
by Zhaohuan Liu, Yixue Chen, Yeshuai Sun, Lu Li, Wen Song
doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.06.031, published: 1 October 2014