The platform for open scholarly exchange and collaboration.

 

Mr. Evgeny Berezin

Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences, 46 Ulyanov Str., Nizhniy Novgorod, 603950, Russia
 

Publications

by Evgeny Berezin, Igor Konovalov, Yulia Romanova
doi: 10.3390/atmos7100132, published: 16 October 2016