The platform for open scholarly exchange and collaboration.

 

Dr. Igor Baskin

Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia
 

Publications

by Gleb V. Sitnikov, Nelly I. Zhokhova, Yury A. Ustynyuk, Alexandre Varnek, Igor I. Baskin
doi: 10.1007/s10822-014-9818-z, published: 2 December 2014
by Igor I. Baskin, Nelly I. Zhokhova, Leonid Gorb, Victor Kuz'min, Eugene Muratov
doi: 10.1007/978-94-017-9257-8_13, published: 1 January 2014
by Igor I. Baskin, Nelly I. Zhokhova
doi: 10.1007/s10822-013-9656-4, published: 1 May 2013
by A. A. Kravtsov, P. V. Karpov, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500811110048, published: 1 November 2011
by P. V. Karpov, I. I. Baskin, N. I. Zhokhova, M. B. Nawrozkij, A. N. Zefirov, A. S. Yablokov, I. A. Novakov, N. S. Zefirov
doi: 10.1007/s11172-011-0372-8, published: 1 November 2011
by P. V. Karpov, I. I. Baskin, N. I. Zhokhova, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500811100016, published: 1 October 2011
by A. A. Kravtsov, P. V. Karpov, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500811100107, published: 1 October 2011
by E. V. Nurieva, I. S. Semenova, V. N. Nuriev, D. V. Shishov, I. I. Baskin, O. N. Zefirova, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s1070428010120213, published: 1 December 2010
by N. I. Zhokhova, I. I. Baskin, A. N. Zefirov, V. A. Palyulin
doi: 10.1134/s0012500810020023, published: 1 February 2010
by I. I. Baskin, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1002/chin.201002272, published: 12 January 2010
by N. I. Zhokhova, I. I. Baskin, D. K. Bakhronov, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500809110056, published: 1 November 2009
by I. I. Baskin, N. I. Zhokhova, V. A. Palyulin, A. N. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500809070076, published: 1 July 2009
by A. E. Voronkov, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s1607672908020087, published: 1 April 2008
by N. I. Zhokhova, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, A. N. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500807120026, published: 1 December 2007
by N. I. Zhokhova, E. V. Bobkov, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, A. N. Zefirov
doi: 10.3103/s0027131407050112, published: 1 October 2007
by A. A. Kravtsov, P. V. Karpov, I. I. Baskin, V. A. Palyulin, N. S. Zefirov
doi: 10.1134/s0012500807050072, published: 1 May 2007
by V. S. Bugrin, M. Yu. Kozlov, I. I. Baskin, N. S. Melik-Nubarov
doi: 10.1134/s0965545x07040141, published: 1 April 2007
by S. P. GROMOV, O. A. FEDOROVA, E. N. USHAKOV, I. I. BASKIN, A. V. LINDEMAN, E. V. MALYSHEVA, T. A. BALASHOVA, A. S. ARSEN'EV, M. V. ALFIMOV
doi: 10.1002/chin.199817196, published: 28 April 1998
by I. I. BASKIN, V. A. PALYULIN, N. S. ZEFIROV
doi: 10.1002/chin.199742301, published: 14 October 1997
by I. I. BASKIN, K. YA. BURSHTEIN, A. A. BAGATUR'YANTS, S. P. GROMOV, M. V. ALFIMOV
doi: 10.1002/chin.199311072, published: 16 March 1993