Dr. Olga Marchenko-Antokhina

V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS
 

Publications

by O. Yu. Antokhina, P. N. Antokhin, O. S. Zorkal’tseva, E. V. Devyatova
doi: 10.3103/s106837391710003x, published: 1 October 2017
by T. V. Berezhnykh, O. Yu. Marchenko, N. V. Abasov, V. I. Mordvinov
doi: 10.1134/s1875372812030079, published: 1 July 2012
by O. Yu. Antokhina, P. N. Antokhin, O. S. Kochetkova, V. I. Mordvinov
doi: 10.1134/s1024856015030021, published: 1 May 2015