Dr. Elena Devyatova

Institute of Solar-Terrestrial Physics, SB RAS
 

Publications

by V. I. Mordvinov, E. V. Devyatova, O. S. Kochetkova, O. A. Oznobikhina
doi: 10.1134/s0001433812060096, published: 1 January 2013